Saturday, January 23, 2010

समंद सयानो/ Samand Sayaano

# # #
सीप शंख को
फैंकी देई
राखे ना
निज के पास
समंद
सयानो है बरो
मोतियन ना
सहज
निकास....

Seep Shankh ko
Fainki dayi
Rakhe na
Nij ke pas,
Samand
Sayano
Hai baro
Motiyan na
Sahaj
Nikaas.....

1 comment: